SrpskaTV Amerika platforma logotipi:
 
SerbianTV America    
 
SrpskaTV Amerika programski logotipi:
 
RTS SAT RTRS RTV 1
     
RTV 2 DM SAT Klasik TV